es it fr de en pl

Podsumowanie

Projekt unijny pt.:
„Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”

Turystyka biznesowa nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej rozwija się coraz bardziej dynamicznie. To bardzo ważna dziedzina gospodarki turystycznej i jednocześnie bardzo dochodowa. Może przyczynić się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Polskie miasta również chcąc dorównać innym miastom zagranicznym powinny rozwijać ten rodzaj turystyki, tworzyć produkty turystyczne, a także bardzo intensywnie je promować.

 

Generalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu ma umiejętne podejmowanie działań w zakresie marketingu terytorialnego, a w tym odpowiedni dobór i stosowanie narzędzi promocji.

 

Miasto Kraków mając na uwadze powyższe aspekty, jak również obserwowane trendy rozwoju turystyki kulturowej i biznesowej na świecie, opracowało projekt pt.: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzeów w Europie" mający na celu promocję Krakowa poprzez szlaki muzeów krakowskich. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Był  realizowany przez powołany specjalnie do tego celu zespół projektowy działający przy Krakow Convention Bureau. Powstał również Komitet Programowy jako ciało doradcze w kwestii realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt był skierowany do potencjalnych turystów kulturowych i biznesowych. Jego adresatami  byli turyści krajów europejskich, dla których kulturowe i biznesowe podróże do Krakowa stanowią okazję, także i naturalny pretekst, do poznania jego dziedzictwa kulturowego. Projekt powstał z myślą m.in. o uczestnikach kongresów, konferencji, jak również organizatorach spotkań biznesowych, którzy poszukują oryginalnych wnętrz i przestrzeni, również atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu. Odbiorcami projektu są organizatorzy i uczestnicy kongresów, konferencji i spotkań biznesowych, touroperatorzy i turyści. Propozycja muzealna została zaprezentowana poprzez sześć szlaków tematycznych - „Hity Krakowskich Muzeów", „Sztuka Młodej Polski", „Szlak Nauki i Wiedzy", Szlak Kultury Żydowskiej", „Życie Dawniej" „Zamki w Małopolsce" oraz specjalną ofertę muzeów skierowaną do turystów biznesowych. Wykonano ponad 100 000 materiałów promocyjnych obejmujących ww. zagadnienia dotyczące muzeów. Najważniejszą publikacją jest folder „Muzea - oferta spotkań"  przedstawiający ofertę w zakresie organizacji w muzeach konferencji, bankietów, imprez motywacyjnych i innych spotkań biznesowych.

 

Przeprowadzone zostały również takie przedsięwzięcia, jak: prezentacje multimedialne w 10 miastach europejskich: Paryżu, Londynie, Berlinie, Bratysławie, Wiedniu, Berlinie, Brukseli, Kordobie, Pradze i Turynie.

 

Najważniejszą częścią realizacji projektu była kampania reklamowa Krakowa i szlaków muzeów krakowskich przeprowadzona na portalach internetowych i prasie branżowej w 10 krajach europejskich: we Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Czechach, Niemczech, Austrii i na Słowacji. Głównym celem realizacji kampanii była promocja Krakowa poprzez szlaki muzeów krakowskich jako atrakcyjnego produktu dla turystów kulturowych i biznesowych a tym samym wzrost liczby tego typu turystów w naszym mieście, jak również wzrost liczby organizowanych kongresów, konferencji i imprez motywacyjnych. Celami szczegółowymi były: powstanie atrakcyjnego i rozpoznawalnego regionalnego produktu turystycznego - szlaków muzeów krakowskich na terenie krakowskiego obszaru metropolitalnego; postrzeganie Krakowa jako atrakcyjnego miejsca dla turystyki biznesowej, czyli organizacji m.in. kongresów, konferencji, wystaw i imprez motywacyjnych poprzez promocję unikalnych wnętrz muzeów krakowskich, ich zasoby i możliwości; ugruntowanie wizerunku Krakowa jako miasta kultury i centrum turystyki biznesowej.

 

W kampanii reklamowej wykorzystane zostały media zajmujące się m.in. turystyką miejską, kulturową, biznesową oraz wiodące branżowe portale turystyczne. Kampania zrealizowana została w okresie wrzesień/ październik i obejmowała 12 tytułów prasowych  i 23 witryny internetowe.

 

Kulminacją projektu była trzydniowa (16-18 IX 2010 r.) międzynarodowa konferencja zatytułowana „Czas muzeów - spotkaj żywą historię", w której wzięło udział ok. 350 uczestników z ponad 20 krajów działających na rynku usług turystycznych i kształtujących trendy w światowej turystyce, reprezentantów muzeów wielkich europejskich miast, planistów spotkań, przewodników i dziennikarzy. Jej uczestnicy, obok prezentacji potencjału turystycznego Małopolski i Krakowa, zapoznali się z ofertą krakowskich muzeów, także z ich produktami oraz sposobami ich promowania za granicą. Omówiony został udział sektora publicznego w turystycznej promocji muzeów oraz modelowa oferta muzealna dla klienta biznesowego. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele UN World Tourism Organisation i European Cities Marketing.

 

W ramach projektu oprócz ww.  przedsięwzięć opracowano także logo muzeów krakowskich, spot reklamowy, kreację kampanii reklamowej i stronę internetową www.museum.krakow.travel w pięciu wersjach językowych (strona ma na celu przede wszystkim promowanie oferty muzeów krakowskich).

 

Poniższy rysunek prezentuje logo muzeów krakowskich, które będzie wykorzystywane  przez muzea również po zakończeniu projektu.

 

Rysunek 2. Logotyp muzeów krakowskich.
Logo

Kolejny rysunek przedstawia kreację kampanii reklamowej i wizualizację materiałów promocyjnych.

 

Rysunek 3. Kreacja kampanii reklamowej promującej szlaki muzeów krakowskich i wizualizacja materiałów promocyjnych.

 

Honorowy patronat nad realizacją projektu objęli: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO/OMT) Europejska Komisja Turystyki (ETC), Prezes Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Szczególnie istotną kwestią w ramach realizacji projektu było przygotowanie opracowania naukowego pt.: „Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki biznesowej wyzwaniem XXI w." Celem opracowania było pokazanie istoty partnerstwa pomiędzy muzeami a  organizatorami turystyki biznesowej na rynku krakowskim.

 

Podsumowując, należy uznać, iż realizacja ww. projektu z pewnością przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Krakowa jako atrakcyjnego miejsca zarówno dla turystów biznesowych jak i kulturowych. Natomiast idea partnerstwa realizowana i kontynuowana w ramach turystyki biznesowej i kulturowej przez jej wszystkich uczestników może przynieść również wymierne korzyści dla naszego miasta.

 

Beata Paliś

Kierownik Projektu

Krakow Convention Bureau

Biuro Marektingu Turystycznego Miasta

Urząd Miasta Krakowa

Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013