es it fr de en pl

Wystawa Muzeum Witrażu w Pawilonie Wyspiański

W Pawi­lo­nie Wyspiań­ski można obej­rzeć wystawę zdjęć z reali­za­cji witraży do Pawi­lonu w latach 2005–2007.
Witraże, według pro­jektu Sta­ni­sława Wyspiań­skiego, wyko­nał Piotr Ostrow­ski przy współ­pracy arty­stycz­nej Andrzeja Wajdy.

Andrzej Wajda myślał o stwo­rze­niu tych, nigdy wcze­śniej nie­zre­ali­zo­wa­nych witraży już od lat 80′ XX wieku, jed­nak po kilku nie­uda­nych pró­bach ich wyko­na­nia zarzu­cił ten pomysł.

Piotr Ostrow­ski skon­tak­to­wał się z Nim w roku 2000 pro­po­nu­jąc wyko­na­nie na próbę frag­mentu jed­nego z witraży, Kazi­mie­rza Wiel­kiego. Po wielu mie­sią­cach prób frag­ment witraża z Kró­lem był gotowy, a Mistrz Wajda na nowo uwie­rzył, że reali­za­cja dzieła jest moż­liwa. Roz­po­czął więc sta­ra­nia o budowę Pawi­lonu na Placu Wszyst­kich Świę­tych, który miał być ale­go­ryczną “ramą do witraży” Wyspiańskiego.

W roku 2007 gotowy Pawi­lon wraz z witra­żami został oddany do użytku. Znaj­duje się w nim cen­trum infor­ma­cji kul­tu­ral­nej i tury­stycz­nej mia­sta Krakowa. Zdję­cia pre­zen­to­wane w Pawi­lo­nie obra­zują “jak to się stało”, zawie­rają też histo­rię napi­saną przez Andrzeja Wajdę.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013